Licenčné podmienky

Autorské práva a licenčné podmienky vlastného motívu (obrázku): Upozorňujeme, že na tlač vlastného motívu musíte vlastniť licenčné práva k používaniu daného motívu. Ďalej upozorňujeme, že používanie známych ochranných známok (obchodných značiek) alebo firemných log znamená porušovanie autorských práv. Pokiaľ tretia strana uplatní voči prevádzkovateľovi online obchodu T-ART svoje nároky z porušenia vlastníckych alebo autorských práv, máte povinnosť prevádzkovateľa online obchodu T-ART od týchto oprávnených nárokov oslobodiť a uhradiť náklady s tým spojené.