Vrátenie tovaru | Reklamácia

Vrátenie tovaru – odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia občianskeho zákonníka, nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke výrobku, ktorý bol upravený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a lebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, v ktorom nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením občianského zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiťdo štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predošlej vete. Štrnásťdňová lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak odstúpi kupujúcí od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

5.5. V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížit vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal s ním

5.6. Do chvíle prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

7. Reklamácia – práva a povinnosti chybného tovaru

7.1. Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

7.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Ďalej zodpovedá, že:

7.2.1. Tovar má vlastnosti, ktoré si strany dohodli alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru.

7.2.2. Tovar sa hodí na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa.

7.2.3. Tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.4. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Zodpovednosti predávajúceho sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu vady, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá alebo na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním.

7.4. Za vady sa nepovažujú drobné odchýlky farebného odtieňa či rozmeru (± 10 cm); predávajúci obzvlášť upozorňuje na to, že pri pretlači tovaru v katalógu ajeho zobrazení na obrazovke počítača sa môžu vyskytnúť odchýlky od skutočnej farby tovaru. Ďalej predávajúci upozorňuje, že veľkosť náhľadu motívu obrázka pre tlač, zobrazený na webovom rozhraní obchodu (e-shop) je približný, kedy se môže líšiť rozmer (± 10 cm) v závislosti na zvolenej veľkosti oblečenia kupujúcim.

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho e-mailom na e-mailovú adresu info@t-art.sk. Kupujúci je povinný k e-mailu pripojiť v prílohe fotografiu tovaru, z ktorej vyplýva, že tovar má vady. Kupujúci zároveň u seba vhodným spôsobom predmetný tovar uschová, a to až do obdržania iných pokynov zo strany predávajúceho. Keď predávajúci vadu uzná, kupujúci je povinný poslať tovar predávajúcemu na adresu firmy: T-ART, Na Rybníčku 602/22, Opava 746 01. Reklamácia sa považuje za platnú vo chvíli, keď predávajúci obdrží od kupujúceho oznámenie o vade tovaru, spolu s dôkazom o tom, že tovar má vady (napr. fotografia tovaru, video).

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.