Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1. Obchodné podmienky vydané firmou Jaroslav Uher (t-art.sk), so sídlom Na Rybníčku 602/22, Opava 746 01, IČ: 04898273, zapísané v živnostenskom registri Mestský úrad Krnov (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením  občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese t-art.sk a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky t-art.sk.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského účtu. Zo svojho užívateľského účtu môže kupujúci realizovať objednávanie tovaru.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke t-art.sk a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje pravdivo. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Predávajúci môže zrušit užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane všeobecných obchodných podmienok).

2.5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Kompletná ponuka tovaru vo webovom rozhraní obchodu (e-shop: t-art.sk) je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie (t-art.sk) obchodu obsahuje informácie o tovare a to vrátane uvedenia cien. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov.

3.3. (t-art.sk) obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

3.4. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:
3.4.1. Identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo).

3.4.2. Špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, kód motívu, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov).

3.4.3. Cena a spôsob platby za tovar.

3.4.4. Miesto a spôsob dodania tovaru.

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávkyvložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko “OBJEDNAŤ”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúcí bezodkladne po obdržaní objednávky objednávku kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke.

3.6. Zmluvný vzťah mezi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky, ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

4. Platobné podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1. Ceny tovaru uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné.

4.2. Cenytovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru môže kupujúcí uhradiť predávajúcemu jedným z nasledujúcich spôsobov:

– Cez internet banking “platobná brána” – je to služba elektronického bankovníctva, ktorá kupujúcemu umožní realizovať platbu on-line cez Internet. Pri platení cez Internet banking alebo platobnou kartou nebude mať predávajúci prístup k prihlasovacím údajom kupujúceho, k jeho účtu, ani k údajom o platobnej karte kupujúceho. Tieto údaje vyplňuje kupujúci až na zabezpečenej stránke príslušnej banky.

– Vkladom na účet bankovým prevodom – tento spôsob platby môže kupujúci využiť, pokiaľ nie je majiteľom žiadneho účtu alebo pokiaľ je pre kupujúceho jednoduchšie realizovať platbu priamo na účet predávajúceho v pobočke banky alebo slovenskej pošty.

4.3. Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby (objednávky).

4.5. Po uhradení ceny tovarupredávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúrua zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. Vrátenie tovaru – odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia občianskeho zákonníka, nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke výrobku, ktorý bol upravený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, v ktorom nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením občianského zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiťdo štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predošlej vete. Štrnásťdňová lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak odstúpi kupujúcí od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

5.5. V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížit vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal s ním.

5.6. Do chvíle prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci. Cena balného a dopravy v rámci územia SR a ČR je uvedená vždy pri nákupe tovaru.

6.2. Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričim toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy uvedenej v predchádzajúcom článku.

6.3. Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do piatich (5) pracovných dní od pripísania sumy na účet predávajúceho (v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny). Predávajúci však negarantuje termín dodania.

6.4. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.5. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania. .

6.6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúcí zásielku od prepravcu prevziať.

7. Reklamácia – práva a povinnosti chybného tovaru

7.1. Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.

7.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Ďalej zodpovedá, že:

7.2.1. Tovar má vlastnosti, ktoré si strany dohodli alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru.

7.2.2. Tovar sa hodí na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa.

7.2.3. Tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.

7.2.4. Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Zodpovednosti predávajúceho sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu vady, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá alebo na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním.

7.4. Za vady sa nepovažujú drobné odchýlky farebného odtieňa či rozmeru tlače (± 10 cm); predávajúci obzvlášť upozorňuje na to, že pri pretlači tovaru v katalógu ajeho zobrazení na obrazovke počítača sa môžu vyskytnúť odchýlky od skutočnej farby tovaru. Ďalej predávajúci upozorňuje, že veľkosť náhľadu motívu obrázka pre tlač, zobrazený na webovom rozhraní obchodu (e-shop) je približný, kedy se môže líšiť rozmer (± 10 cm) v závislosti na zvolenej veľkosti oblečenia kupujúcim.

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho e-mailom na e-mailovú adresu info@t-art.sk. Kupujúci je povinný k e-mailu pripojiť v prílohe fotografiu tovaru, z ktorej vyplýva, že tovar má vady. Kupujúci zároveň u seba vhodným spôsobom predmetný tovar uschová, a to až do obdržania iných pokynov zo strany predávajúceho. Keď predávajúci vadu uzná, kupujúci je povinný poslať tovar predávajúcemu na adresu firmy: T-ART, E.Hakena 2, Krnov 79401. Reklamácia sa považuje za platnú vo chvíli, keď predávajúci obdrží od kupujúceho oznámenie o vade tovaru, spolu s dôkazom o tom, že tovar má vady (napr. fotografia tovaru, video).

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. Ďaľšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia občianského zákonníka.

8.3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@t-art.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonává Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonává vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona, o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle občianského zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná zákonom o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a adresa doručenia (ak sa líši od adresy kupujúceho).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy, t.j. za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru. Ak si kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich zmene.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako aj spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobompo dobu 10 rokov od udelenia súhlasu.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromého a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, môže:
9.8.1. Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie.

9.8.2. Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady na poskytnutie informácie.

9.10. Dôvody spracovania osobných údajov

 • Plnenie zmluvy mezi Vami a Správcom – napr. vyriadeniedotazu alebo dopytu (ďalej len “Plnenie zmluvy”)
 • Oprávnený záujem Správcu – napr. analýza návštevnosti alebo používania analytických cookies (ďalejlen “Oprávnený záujem”).
 • Plnenie zákonnej povinnosti – napr. vedenie účtovníctva.
 • Váš výslovný, slobodný a konkrétny súhlas sospracováním osobných údajov, ktorý môžete kedykoľvek odvolať

9.11. Doba uchovávania údajov

 • V prípade dotazu alebo dopytu – 1 rok.
 • V prípade prebiahajúcejspolupráce – počas trvania spolupráce alebo zmluvného vzťahu medzi Vami a Správcom.
 • V prípade ukončenej spolupráce – 10 rokov od ukončenia spolupráce alebo zmluvného vzťahu mezi Vami a Správcom.
 • V prípade súhlasu – pokiaľ neodvoláte Váš priamy súhlas na konkrétny účel spracovania (maximálne však 5 rokov).

10. Zasielanie obchodných oznámenía ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikompredávajúceho a taktiež so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas kedykoľvek odvolať. Bližšie podmienky pre používanie súborov cookiesmôžu byť upresnené na webových stránkach predávajúceho www.t-art.sk.

10.3. Tento web na svoju prevádzku využíva technológiu cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré Váš prehliadač čítaalebo ukládá na Vašom koncovom zariadení (počítači, mobile). Vďaka cookies je web schopný zapamätať si Vaše voľby alebo napríklad obsah nákupného košíka.

Podľa účelu delíme cookies do kategórií:

 • Nutné cookies – udržujú reláciu so serverom a sú nutné napríklad pre prihlasovanie
 • Funkčné cookies – obsahujú vaše voľby a preferencie (napríklad jazyk alebo nákupný košík)
 • Analytické a výkonnostné cookies – slúžia napríklad pre sledovanie návštevnosti webu

Informácie o používaných cookies:

 • Analytické a výkonnostné cookies – Google Analytics
 • Analytické a výkonnostné cookies – Facebook Pixel

Doba platnosti cookies je maximálne 2 roky.

Zakázaťalebo obmedziť používanie cookies môžete zmenou nastavenia vášho prehliadača, avšak niektoré funkcie webu potom nemusia fungovať správne. Nastavenie cookies sapri jednotlivých prehliadačoch líši, viac informácií na odkazoch:

 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Android
 • iOS
 • Linux

11. Doručovanie

11. Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi slovenským právom a prípadné spory budú riešené všeobecnými súdmi v Slovenskej republike. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.


12.2. Ak je niektoré ustanovenie všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, nahradí ho ustanovenie, ktorého zmysel sa čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či všeobecných obchodných podmienok sa vyžadujú písomnou formou.

12.3. Kúpna zmluva vrátane všeobecných obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohu všeobecných obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: T-ART, Na Rybníčku 602/22, Opava 746 01, e-mail: info@t-art.sk. 

12.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1. 2022

13.  Licenčné podmienky

13. Autorské práva a licenčné podmienky vlastného motívu (obrázku): Upozorňujeme, že na tlač vlastného motívu musíte vlastniť licenčné práva k používaniu daného motívu. Ďalej upozorňujeme, že používanie známych ochranných známok (obchodných značiek) alebo firemných log znamená porušovanie autorských práv. Pokiaľ tretia strana uplatní voči prevádzkovateľovi online obchodu T-ART svoje nároky z porušenia vlastníckych alebo autorských práv, máte povinnosť prevádzkovateľa online obchodu T-ART od týchto oprávnených nárokov oslobodiť a uhradiť náklady s tým spojené.

Aktualizované: 16.5. 2024